Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

 

Toplantı Terimleri

26 Aralık 2004

Kurum Terimleri

Toplantı Terimleri

Toplantılarla ilgili TDK Güncel Türkçe Sözlükteki* çok sayıda terimi arka arkaya sıraladık. Amaç, doğru kullanımı özendirmek; yanı sıra da, kavramların birbirini ne ölçüde bütünlediğini ve derdimizi anlatma yeteneğini sorgulamak.

birleşim
isim
1. Birleşme işi.
2. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
3. biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi
 
toplantı
isim
1. Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima:
"Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz." - M. Ş. Esendal.
2. Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
3. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
4. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma:
"Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.

 
seminer
isim Fransızca séminaire
1. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.
2. Üniversitelerde öğretim elemanının yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması, toplu çalışma.
 
kurultay
isim Moğolca kuriltay
1. Ulusal toplantı.
2. Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre.
3. tarih Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
 
kongre
isim (ko'ngre) Fransızca congrès
1. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı:
"Sonradan öğrendim ki, bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş."- M. Ş. Esendal.
2. Bir kuruluşun, temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultay.
3. Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir arada iken aldıkları ad.
 
sempozyum
isim Fransızca symoposium
Belli bir konuda düzenlenen oturum veya seminer, bilgi şöleni.
 
panel
isim Fransızca panel
1. Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum.
2. Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.
 
açık oturum
isim
Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı.
 
forum
isim, tarih (fo'rum) Lâtince forum
1. Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.
2. Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı.
3. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı.
4. mecaz Tartışma alanı.
 
bilimsel toplantı
isim
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı.
 
konuşu
isim
Kolokyum.
 
kolokyum
isim Lâtince colloquium
1. Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı.
2. Doçentlik sözlü sınavı.
 
konuşma
isim
1. Konuşmak işi:
"Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.

2. Görüşme, danışma, müzakere.
3. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma, konferans:
"Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lâzımdır."- Y. K. Beyatlı.
 
konferans
isim Fransızca conférence
1. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma:
"Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam."- O. V. Kanık.
2. Milletler arası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı:
"Hatta milletler arası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız."- F. R. Atay.
 
söyleşi
isim
1. Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet:
"Rakısından mı, mezesinden mi, yoksa söyleşilerin bal kıvamı kazanıp tatlı tatlı ağdalaşmasından mı, nedense."- A. İlhan.
2. edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet.
 
oturum
isim
1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse:
"Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım."- H. Taner.
2. hukuk Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri.

şûra
isim (şu:ra:) Arapça
Danışma kurulu.

çalıştay
isim
Bilim adamları ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısı.

konsey
isim Fransızca conseil
1. Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş topluluk.
2. Bazı sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis.

konvansiyon
isim Fransızca convention
1. Anlaşma.
2. Bir anayasa yapmak veya bir anayasayı değiştirmek için toplanan olağanüstü geçici meclis.

doruk toplantısı
isim
Devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme, zirve toplantısı.

zirve toplantısı
isim
Doruk toplantısı.

zirve konferansı
isim
Zirve toplantısının oluşturduğu konferans.

komite
isim (komi'te) Fransızca comité
Alt kurul, encümen, komisyon:
"Ders saatleri dışında kalan bütün zamanlarım komite işlerine verilmişti."- R. N. Güntekin.

brifing
isim İngilizce briefing
Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklama, bilgilendirme.

yuvarlak masa toplantısı
isim
Yuvarlak masa etrafında geniş katılımlı gerçekleştirilen önemli toplantı.

telekonferans
isim Fransızca téléconférence
Telefon ile uzak merkezlerden konuşmacıları konferans yerine bağlayarak gerçekleştirilen konferans.

Video konferans

 

* Sözlükte daha sonra yapılmış olabilecek güncellemeler için asıl kaynağa bakmakta yarar var. Bu konuda yazışma adresi üzerinden uyarılmamız da iyi olur. (Yukarı)
 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler