Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

3. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı
Sonuç Bildirgesi

(19-20 Ekim 2001 Derbent-Kocaeli)

 
Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şubesi Sekreteryalığında 19-20 Ekim 2001 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli Salonunda gerçekleştirilen Kurultay'da; sunulan Bildiriler ile yapılan panelde ortaya çıkan görüş ve öneriler sonucu hazırlanan Sonuç Bildirgesi kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler Endüstri-İşletme Mühendisliğini dünyada ve ülkemizde son yıllarda en çok konuşulan meslek disiplini haline getirmektedir.

Farklı mühendislik disiplinleri ve sosyal bilimcilerle bir arada çalışma zorunda olan ve farklı disiplinlerden insanlarla sürekli temas halinde olan Endüstri Mühendisliği, o disiplinlerin özelliklerini kavramak ve yeni perspektife sahip olmak için bütünü görmek durumundadır.

Mühendislerin çok yönlü yaklaşımlarını bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirerek toplumun hizmetine sunabilmesi için kendi içerisindeki birliktelikleri ancak topluma ve dünyaya bakışın netleştirilmesiyle mümkündür.

Endüstri-İşletme Mühendisleri; toplumdan ve insan emeğinden yana politikaların hayata geçirilmesi yönünde, diğer mühendislik disiplinleriyle birlikteliğinden ve örgütlenmesinden hareketle; özelleştirme, sanayileşme, üretim, verimlilik, çevre vb konulardaki görüşlerini netleştirmelidirler.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin toplumsal sorumluluğu; yöneticilerini, kendi çıkarları için değil toplumun çıkarları doğrultusunda yönlendirmek; doğru bilgi ve değerleri öne çıkararak insana ve topluma saygılı olmayı benimsemek; bu yönde sorumluluk almak, bunu insanlık ve toplumdan yana kullanmak olmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin kendilerini bu güne kadar nasıl ifade ettikleriyle dünü, nerelerde istihdam edildikleri, iş yaşamına koydukları katkılarıyla bugünü, dünyadaki gelişmeleri izleyerek yarının hazırlanması, çerçevesinde dününü, bugününü ve yarınını değerlendirerek ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak için bu Kurultay'da; “Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Dünü, Bugünü, Yarını” ana tema olarak ele alınmıştır.

Bu amaçla;
 1. Uluslararası kriterler bağlamında, ulusal meslek standartlarının, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlayacak özerk bir kurum oluşturulmalıdır. 
 2. Mühendislik ve diğer meslek alanlarına yönelik yetkilendirme ve eş kredilendirme (akreditasyon) işlemlerinin üniversiteler, Meslek Odaları, ilgili sendikalar, ilgili dernekler ve temsilcilerinin oluşturduğu özerk bir kuruluş tarafından yapılması sağlanmalıdır. 
 3. Endüstri-İşletme Mühendisliğinin uzmanlık alanları belirlenerek; 

  a. Meslek içi eğitimler için gerekli olan altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır. 

  b. Mesleğin gerek öğrenciler ve gerekse toplum düzeyinde doğru ve etkin bir şekilde tanıtımı için gereken çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

 4. Endüstri-İşletme Mühendislerinin kendi meslek alanlarıyla ilgili sorunlarının tespiti, meslek dalı üyelerinin geliştirilmesi, düzeylerinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması için Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) ve Meslek Dalı Komisyonlarının (MDK) işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
 5. Endüstri-İşletme Mühendislerinin örgütlenmesinin ve teknolojik gelişmelerin takip edildiği “Endüstri Mühendisliği Dergisi” periyodiğinin bu misyonunu yerine getirebilmesi için periyodunda çıkarılması ve bunun altyapısının güçlendirilmesi için gerekli çalışmalara hız verilmelidir. 
 6. Meslek etiğinin benimsenip yaygınlaştırılması için stratejiler, planlar, programlar geliştirerek uygulamaya geçirilmelidir. 
 7. Politik ve benzeri nedenlerle eğitim ve öğretim altyapısı hazırlanmadan açılmış olan bölümlerin meslek üzerinde yarattığı tahribatların önlenebilmesi için eğitim ve öğretim standartları tanımlanmalı ve mevcut bölümler bu standartlara uygun hale dönüştürülmelidir. 
 8. Endüstri-İşletme Mühendisleri arasında iletişimin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde, günümüz hızlı iletişim araçlarının (e-mail ve web sayfası düzenlenmesi) kullanımına yönelik örgütsel düzeyde alt yapının hazırlanması sağlanmalıdır. 

 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler